HKCert
  

ISC BIND 阻斷服務漏洞

發布日期: 20 / 05 / 2020
最後更新: 20 / 05 / 2020
風險程度:  


於ISC BIND發現一個漏洞,遠端攻擊者可利用這漏洞,於目標系統觸發阻斷服務狀況及繞過保安限制。

 • 阻斷服務
 • BIND 版本:
  9.0.0 至 9.11.18
  9.12.0 至 9.12.4-P2
  9.14.0 至 9.14.11
  9.16.0 至 9.16.2
  BIND 9.17 experimental development branch: 9.17.0 至 9.17.1
  BIND development branch: All 9.13 and 9.15
  BIND Supported Preview Edition: 9.9.3-S1 至 9.11.18-S1

在安裝軟體之前,請先瀏覽供應商之網站,以獲得更多詳細資料。